Hierdie Sondag

 

09:30 OGGENDDIENS

            Johannes Monoloog

Prof. Herman Breytenbach

Deuroffer is vanoggend vir die plaaslike Amosbediening.

18:00 Tienersel: Geestelike Dissiplines…wat is dit?

19:00 AANDDIENS

            Passiespel Sunfield

 

VANDAG:

Kleuterkerk (2-5jr) in die Jeuglokaal

Kinderkerk (Gr.R-3) in die Sentrum

Kategese na die erediens. Gr.7-10 kom bymekaar in die Kerksaal.

                 

VOORBIDDING

 Billy du Toit (Dukes)

Jolanda du Bois (19)

Arthur van Rhooyen (13)

Johan Nortier (3

Maritza Rautenbach

Jannie Swart (17)

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk (5)

Theanita Johnston se pa

Deon Bredenkamp

André Mouton

Uleen Viljoen (35)

Ria Buckle

Johan & Koekie Blom (10)

Joey Olivier (3)

 

 

 

Teks vir die week

LUK 23:46

JESUS HET HARD UITGEROEP:”VADER, IN U HANDE GEE EK MY GEES OOR.”

NA HIERDIE WOORDE HET HY DIE LAASTE ASEM UITGEBLAAS.

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 14 April 2019

Ontsag, eerbied vir die Here God

laat hulle besef dat alleen U die Naam “Here” het, U, die Allerhoogste oor die hele aarde”. Ps. 83:19

Sondag: Verootmoediging:Daar mag vir julle geen ander god wees nie, julle mag voor geen vreemde god neerrbuig nie. Ek is die Here, julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal Ek in oorvloed gee!” Ps. 81:10 en 11. Ons aanbid ons God met ontsag en eerbied.

Maandag: Leraar vir die gemeente: Ons is baie opgewonde oor die beroep van  ’n nuwe leraar.Ons wag op die antwoord van Ds. Cornis Botha van Klawer. Ons bid ook vir die gemeente van Klawer dat hulle die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal ervaar in die tyd van afwagting op die antwoord. “As iemand die Here dien, leer Hy hom watter pad hy moet kies…” Ps. 25:12

Dinsdag: Reën: Ons kyk met verlange na die reën wat in die Noorde val (dit is welliswaar hul reëntyd!) en vra die Here dat daar in die Klein-Karoo ’n paar buitentydse buie sal val!  “Uit die hemel laat U dit in die berge reën, die aarde word versadig deur die reën wat U gee”. Ps. 104:13

Woensdag: Makhathini: Hierdie Zulu-sprekende gemeente word ondersteun deur ’n vennootskap van 15 gemeentes uit die NG en VG Kerke.  Ds. Lourens v d Westhuizen en sy span behartig die bediening daar. Kom ons bid vir die bediening wat;  woel en werk met evangelisasie, gelowiges toerus vir dienswerk, fokus op jeug se behoeftes, gemeenskapsprojekte onderneem“Gaan uit, gaan uit by die poorte, maak die pad gereed vir die volk!Vul die grootpad op, vul dit op! Steek ’n banier op dat die volke dit kan sien!” Jes. 62:10

Donderdag: Verkiesing 2019: Nou kom die verkiesing vinnig nader. Ons bid vir vrede, respek en eerbied tussen die groot aantal geregistreerde partye. Mag ons Here die verkiesing lei in regverdigheid en tot eerbare verkose leiers.”So sê die Here: Ek sal vrede na haar toe laat aankom soos ’n rivier, Ek laat die rykdom van die nasies na haar toe stroom!” Jes. 66:12

Vrydag: Geestelike Leiers: Ons is dankbaar dat daar soveel hulp vir Ds. NJ in ons gemeente beskikbaar is, nou vra ons dat u vir alle geestelike leiers, maar veral vir Ds. NJ sal bid vir oop deure, woorde wat wek en dankbare mense rondom hulle.  “…onverganklik is die liefde van die Herevir die wat Hom dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom”.           Ps. 103:17 en 18

Saterdag: Lofprysing: Ps. 104 – “Ek wil die Here loof! Here my God, U is baie groot, U is beklee met koninlike luister, U is met ’n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos ’n tentdoek span en vir U ’n woonplek inrig bo die waters…”.

@@@

 

Nuus
Verjaarsdae

07 April

Johan Blom

Roes Le Roux

Jean Jonker

Gerrie Lombaard

Sulené van Niekerk

08 APRIL

Hein Agenbag

Isabella Anderson

Lize Booysen

Adrian Jacobs

Righardt Landsberg

Chanelle Smith

Annamarie Theunissen

09 APRIL

Lizette van der Merwe

Ronel van Wyk

10 APRIL

Nella Brümmer

Anneléne Horrell

Jana Malan

Mossie Mostert

Ronel Olivier

Roelof Prins

Hansie Ten Haaf

Surita van der Westhuyzen

Reinier van Zyl

Elsabé Venter

Mariette Whitehead

11 APRIL

Tinnie Broodryk

Lian Jonker

Hester Strydom

12 APRIL

Johan Du Plessis

Cindy Fourie

Suretha Grobler

Hennie Pienaar

Hanlie Visser

13 APRIL

André Brink

Lynette Carstens

Nadia De Waal

Mige Du Plessis

Zahn Lombaard

Nico Marais

Murthus Mellet

Mercia Ritter

Ansie Rossouw

Cheryl van Schalkwyk

Marlo Van Zyl