Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 10th, 2018

 

NCLS-VRAELYSTE  

Baie dankie vir almal wat vraelyste voltooi het. Indien u of ‘n familielid 15 jaar en ouer dit nog nie voltooi het nie, kry asseblief in die kerk of kerkkantoor en handig in voor

20 November.

 

 VAT 5 VERTEENWOORDIGERS

Baie dankie aan almal wat bereid is om ‘n VAT 5 verteenwoordiger te wees. So kan ons meer mense wees wat minder doen. Indien daar nie VAT 5 verteenwoordigers in u wyk is nie, wil ons u nooi om verantwoordelikheid te neem vir net 4 mense in u wyk. Kom ons stel belang in mekaar en gee om vir mekaar. Jesus sê mos as julle mekaar liefhet ,sal die mense weet dat julle my dissipels is ( Joh 13:35). As die Here met u hieroor praat, skakel asb met u ouderling/diaken/kerkkantoor of predikant.

 

DIE BYBEL@KINDERS

Nuwe uitgawe!!!! Die Bybel is nou teen halfprys te koop net vir gemeentelede en kerke

Die Bybel@kinders bevat die Ou en Nuwe Testament in ʼn taal wat kinders verstaan. Dit is ideaal vir voorlees, maar tog is die taal so maklik dat dit net reg is vir selflees ook. Aan die begin van elke boek is daar ’n kort inleiding wat die opsomming van die inhoud gee, om dit maklik en verstaanbaar te maak.Die Bybelboeke is ook in korter dele ingedeel met ’n opskrif wat mooi verduidelik waaroor die spesifieke deel gaan.Die sinne is lekker kort en lees maklik omdat eenvoudige woorde gebruik is. Indien u belangstel bestel voor 25 November by kerkkantoor.

 

SAVE THE DATE” (VROUEKUIERAAND)

Dit is alweer die tyd van die jaar waar ons vroue lekker gaan saamkuier om die jaar af te sluit. Hou die volgende aand oop vir ons lekker kuier!!!

Donderdag 15 November 19:00

 

HAM – HUIS MOPANIE BEHOEFTES

Na ‘n oorweldigende reaksie op die Skoendoosprojek, kan diegene wat uitgemis het, betrokke raak deur die volgende skenkings te maak:

Toiletware vir seuns

Skryfbehoeftes (Pritt, penne, potlode, kryte, skryfboeke, ens)

Sakgeld. Bydraes kan gemaak word deur inbetalings direk aan die kinderhuis. Merk dit duidelik:  Huis Mopanie sakgeld.

Bankbesonderhede: ABSA bank

Rekeningnaam: Huis Andrew Murray

Reknr : 430560107

Kode: 632005

In die kerk sal daar bokse wees waarin die skryfbehoeftes en toiletware geplaas

kan word. Vir meer inligting kontak Kobus en Ansa Oosthuizen 082 562 3604

 

WELLINGTON GEBEDSIMFONIE

Die Gebedsimfonie (interkerklike gebedsgroep vir herlewing en sendelinge) ontmoet weer op Sondag 11 November om 3:30 nm by Eerste laan 22, Wellington. Vars gebedsake van die sendelinge uit Wellington sal beskikbaar wees. Almal welkom. Ons het jou gebede ook nodig. Vir meer inligting, bel Ds Attie van Wijk, 082 557 9796.

 

NG GEMEENTE WELLINGTON–OOS

VAKATURE : VOLTYDSE MEDELERAAR

Die NG Gemeente Wellington-Oos stel hiermee, in biddende afhanklikheid van God, ‘n vakature bekend vir ’n geskikte aansoeker om as voltydse medeleraar in die gemeente te kom dien.

Gemeenteprofiel: Die gemeente is geleë in die skilderagtige en vinnig groeiende Bolandse dorp Wellington. Die gemeente is 45 jaar oud en bestaan uit ongeveer 1400 belydende lidmate en 400 dooplidmate. Twee voltydse leraars, bygestaan deur ʼn vastetermyn-leraar(internskap) verantwoordelik vir kinder- en jeugbediening, sien om na die geloofsgemeenskap.  ‘n Sterk familie en missionêre gerigtheid, ondersteun deur die visie en missie, dring lidmate om ‘n verskil in die wêreld te maak. Die gemeente is in ʼn proses van bedieningsvernuwing waar dissipelmakende kleingroepe die kern vorm van geestelike formasie asook missionale betrokkenheid binne die gemeenskap en in die res van die wêreld.

Ons visie: Wellington-Oos is ʼn Geesvervulde gemeente wat, saam met ander, vir Jesus in die wêreld volg.

Ons missie: Om mense aan Jesus te bind, om mense aan mekaar te bind en om onder leiding van die Gees ‘n verskil in die wêreld te maak.

Leraarsprofiel:

Artikel 9 van die kerkorde word beskou as die vertrekpunt vir die taakomskrywing.

Verantwoordbare en aktiewe betrokkenheid binne die gemeenskap om lidmate te begelei tot hul missionale identiteit in die gemeenskap;

Dinamies en vaardig om ‘n gemeente in ‘n tyd van bedieningsvernuwing te lei;

Sterk onderleg in pastorale versorging;

Lidmate toe te rus deur die bevordering van dissipelmakende prosesse;

Ywerig om saam met ander God se koninkryk in Wellington te dien;

Passievol oor Christus, sy kerk en dinamiese woordverkondiging;

Spanspeler wat gemaklik met mense van verskillende ouderdomsgroepe kan omgaan.

Vergoeding: Pakket volgens sinodale aanbeveling. Verkieslik kerf 6-8. Pastorie is beskikbaar.

Aansoeke: U aansoek moet ʼn volledige CV en minstens 3 referente met kontaknommers insluit. Stuur asseblief u aansoek per e-pos aan: Margaux Reitsma by margaux@ulumahr.co.za

Sluitingsdatum: 4 Januarie 2019

Diensaanvaarding: Verkieslik 1 April 2019

Navrae: Mnr Pé Marais (voorsitter van Pre-advies) – Selnommer 078 710 1353

(Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak uit die beskikbare aansoeke nie.)

 

 

In die Nuus