Deur : Skriba  /  April 12th, 2019

 

VAKANTE POS: FINANSIELE BEAMPTE

Die ideale kandidaat is pro-aktief, akkuraat,  syfervaardig  en is bogemiddeld bekwaam om die finansiële aspekte van die gemeente te bestuur tot op oorhandiging aan die ouditeure. Goeie menseverhoudinge, die vermoë om onafhanklik en verantwoordelik te werk, asook die effektiewe bestuur van tyd is ononderhandelbaar. Uitstekende vaardigheid van Excel en Pastel is noodsaaklik. Ervaring in ‘n finansiële posisie sal in jou guns tel. Daar word verwag dat die susksesvolle kandidaat ‘n lidmaat van Wellington-Oos sal wees/word.

Die pligte behels onder andere:

  • Hantering van alle inkomste hetsy kontant of elektronies. Sluit in alle lidmaat betalings, kollektes, alle kerk aktiwiteite soos bv die basaar, fietstoere, bybelskool, kampe, ens., asook alle rekordhouding wat daarmee saamgaan.
  • Personeel aangeleenthede m.b.t. betaling van salarisse en lone tesame met die statutêre betalings op SARS e-filing, asook hantering van verlof en die bestuur van die byvoordele.
  • Voorbereiding van alle begrotings asook maandelikse finansiële state aan al die relevante partye.
  • Bankrekonsiliasies
  • Hantering van die krediteure, maandelikse sinodale betalings, ongevalle versekering en ander betalings aan bv Silwerkruin, ACVV, ens.
  • Tree op as skriba van die finansiële kommissie.
  • Alle ander take verwant aan die pos.
  • Rig u gedetaileerde CV aan: herman@lintonparkwines.co.za teen Woensdag 17 April 2019

 

BAIE DANKIE

Baie dankie aan almal wat kos en huishoudelike produkte vir die Omgeebediening gebring het. Hierdie bydraes maak ’n groot verskil in die maandelikse kospakkies wat 21 behoeftige gesinne ontvang.

 

 

 

In die Nuus