Deur : Skriba  /  August 18th, 2017

GEBEDSBULLETIN
GEESTELIKE ONTWAKING VAN DIE KERK

Ontwaking en verootmoediging: Esegiël 37:5 – So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Bid vir ‘n honger en dors na God, en radikale sondebesef.
N ederigheid en eensgesindheid: 1Petrus 5:5b – …God weerstaan die hoog -moediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. Bid vir die gesindheid van Christus in harte, wedersydse respek en onderdanigheid.

Tiendes en offergawes: Maleagi 3:10 – Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Bely gierigheid, selfsug en ongehoorsaamheid om te gee vir die kerk, armes en sending

Wonderwerke en genesing: 1 Kor.2:4 – Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekenheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Bely ongeloof in wonders, tekens en bonatuurlike genesing in vandag se tyd, asook ongehoorsaamheid om vir siekes met geloof te bid en God se krag te demonstreer.

Aanbidding en gebed: Johannes 4:24 – God is Gees, en die wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in die waarheid aanbid. Bely biddeloosheid vir die land en ongreddenes, ook gebrek aan soeke na God as individu, binne die gesin en kerk. Bid vir ‘n vars uitstorting van die Heilige Gees.

Alomteenwoordigheid: Hebreërs 4:13 – Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë… Bid vir ‘n terug-keer van die vrees van en ontsag vir God.

Krag van die Heilige Gees: Handelinge 1:8 – En julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees…Bid vir die Krag van die Heilige Gees wat lei tot die redding van siele, tot oortuiging van sonde en die verheerliking van God die Vader en die Seun, Jesus Christus.

In die Nuus