GEBEDSBULLETING

Deur : Skriba  /  June 23rd, 2017

“Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan. Wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want wat die Here doen, is reg. Die regverdige lewe daarvolgens en die opstandiges kom daardeur tot ’n val.” Hosea 14:10 (Moenie dat jy dit eers by jou dood agterkom nie!)

Sondag: Verootmoediging: Terwyl u stilword voor die Here, lees die aanhefteks aandagtig en hoor wat die Here vir jou wil sê. “Wat jy moet doen, is om na jou God terug te keer: jy moet Hom liefhe en sy bevele gehoorsaam, jy moet jou hoop altyd op jou God vestig”. Hosea 12:7

Maandag: Ons Jeug: Bid dat jongmense vrymaking sal ervaar van versoekings, beskerming teen boosheid, seksuele mishandling, dwelm- en alkohol verslawing, dat hulle nie verkeerde rolmodelle sal kies nie en vry sal wees teen gierigheid. “… sodat die volgende geslag kan weet, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel… en nie word soos hulle voorvaders nie”. Ps. 78:6

Dinsdag: Reën: Dit was toe so – “Inwoners van (Suid-Afrika), julle moet bly wees en juig tot eer van die Here julle God, want Hy het die reëns betyds laat kom, Hy het die vroeë en laat reëns soos voorheen gegee”.Joël 2: 23. Dank die Here vir milde reëns en strome wat loop en vra dat Hy oral genoegsaam sal gee.

Woensdag: Ramadaan; Egipte: Hier is Ramadaan ’n baie moeilike tyd vir gelowiges en veral in dorpies waar Islam strenger onderhou word. Bid dat God sy hand van beskerming oor hulle sal hou oor die wat glo in die Kind van Bethlehem wat ook daar kom skuiling soek het. “So is die Here dan ’n rotsvesting vir die verdrukte, ’n rotsvesting in tye van nood”. Ps. 9:10

Donderdag: Vakansie Bybelskool: Bid asseblief dat die Bybelskool tot geestelike groei van ons jong klomp sal lei, dat hulle dit sal geniet en aan die Here sal vashou. “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien”. Joël 2:28

Vrydag: Geestelike Leiers: Hulle word ook moeg en het rus nodig. Bid asseblief dat hulle in die komende vakansietyd genoeg liggaamlike en sielerus sal kry om weer dié te ondersteun wat dreig om onder hul omstandighede te swik. “Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe”. Hand 5:20

Saterdag: Lofprysing: Kom ons neem die woorde van Dawid in Ps. 28 vir ons lofprysing: “Aan die Here kom die lof toe, want Hy het my smeekstem gehoor. Die Here is my sterkte en my beskermer, op Hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek Hom loof met my lied”.

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS: Willie Hough (wyk 15), Essie Esterhuyse, Sandra Coetzee (Uitsig), Johan Nel (wyk 20), Meiring Dunn (wyk 6), Margie Stemmet (Les Hug A), Margaretha Volschenk se ma (wyk 29), Michelle Munnik (Hertzog), Lourens Viljoen (Laer Uitsig), Edmund O’Ehley (Patatskloof), Henk Groenewald (wyk 10, Marina Neethling (Les Hug A), Dawid Lombard (Wyk 32), Mariana Geldenhuys(wyk 12), Etrecia Mostert (01 Noord)

In die Nuus