Algemeen

KERKKANTOOR SE KONTAK NOMMER:

     078 665 5481

Leraars kontak nommers:

 •           Ds NJ Van As: 084 584 1331
 •           Ds Cornis Botha: 078 973 3307 

KERK BANKBESONDERHEDE

ABSA

REK NO:430 580 116

TAK KODE:632 005

VERW: NAAM & VAN EN WAARVOOR 

GROEPLEIERS 2023 

PREDIKANTWYK – GROEPE 1-4 ( DS CORNIS BOTHA)

GROEP 1 (4 wyke)

[Wyke: 48(Dukes A), 48(Dukes B), 37(Les Hug A),38(Les Hug B),45(Hertzog) (Die Oewer & Aan de Haweque)

VAT VYF – GROEPLEIER:

Sharlene Mostert – 083 668 8755

GROEP 2 (9 wyke)

[Wyke: 1 Suid,1 Noord, 2, 3, 4, 8, 30, 31, 36(Bainsvallei)

VAT VYF – GROEPLEIER:

Johan Labuschagne – 083 592 8709

 

GROEP 3 (7 wyke)

[Wyke: 7, 9, 26, 27, 32, 35a(Serenata),35b(Fyngoud), 58(Lady Blake)

VAT VYF – GROEPLEIER:

Hennie Broodryk – 076 606 6038

GROEP 4 (7 wyke)

[Wyke: 5,6,10,14,15,46(Blouvlei),56(Diemersfontein)

VAT VYF – GROEPLEIER:

Karin Smit – 084 607 2836

PREDIKANTWYK – GROEPE 5-9 ( DS NJ VAN AS )

GROEP 5 (6 wyke)

[Wyke: 11,12,13,28,29, 51(Laer Uitsig)

VAT VYF – GROEPLEIER:

Chris Fick – 083 238 3933

GROEP 6 (7 wyke)

[Wyke: 16,17,18,19,20,21,47(Patatskloof)

VAT VYF – GROEPLEIER:

Retha De Jager – 082 807 5470

GROEP 7 (8 wyke)

[Wyke: 23,24,25,33,34,54(Groenberg),44(Krommerivier),59(Onverwacht)

VAT VYF – GROEPLEIER:

Dirk Matthee – 082 577 7466

 GROEP 8 (5 wyke)

[Wyke: 39(Richelieu),40(Albatros),41(O/Berg en Dal),50(Bordeaux), 53(Val du Charron)

VAT VYF – GROEPLEIER:

Pieta Erasmus – 082 338 9585

GROEP 9 (6 wyke)

[Wyke: 42(Uitsig),43(Uitsig Suid),49(Volendam),52(Uitsig Noord),55(Paarl Wyk), 57(Verdaux)

VAT VYF – GROEPLEIER:

André Gilliland – 082 577 7466

TEOLOGIESE STUDENT

Simoné Abrahams is direk vanjaar haar praktiese jaar by ons.

Sy is verantwoordelik vir wyk 18, 35b(Fyngoud) en 57 (Verdeau)

Haar selnommer is:

060 400 6952

VOORSITTERS VAN BEDIENINGE
Gemeentebediening – Manie Hugo – 083 406 8797
Getuienis – Hennie Van Deventer – 072 433 0085
Jeugbediening – Michelle Bester – 082 423 6928
Finansies – Herman Le Roux – 083 441 9455 
Omgee –  Marius Vorster – 083 440 1321
Eiendomme –  Drikus Kotze – 076 810 9276
Diensteverhoudinge –  Pieter Du Toit 083 638 – 9823

SANG-EN MUSIEKBEDIENING
Martha Du Plessis – 084 299 5319
Hetta Cloete – Herfsvreugdekoor – 082 717 3062
Jan Heystek – Klank – 084 548 7173
André Visser – Dataprojektor – 082 775 1062
Ronel Van Wyk – Mannegroep – 079 523 4587

 • AFKONDIGINGS
 • Afkondigings moet die Skriba Woensdae voor 12:00 bereik.
 • Jy kan die afkondigings op ons webtuiste (www.wellingtonoos.co.za), facebook en App sien
 • DANKOFFER BETAALWYSES:
  · Debietorder: Vorms beskikbaar by kerkkantoor/Vat 5 verteenwoordiger/Leier
  · EFT (sien bankbesonderhede)
  · Aftrekorder (reël self by bank)
  · Inbetaling by kerkkantoor
  · Zapper (Sien laaste blad op kalender)
 • NUWE INTREKKERS
  Stel so spoedig moontlik u Vat 5 leier, kantoor of leraar in kennis. 
 • SIEKTE
  Stel asb u Vat 5er en leraar in kennis.
 • BEGRAFNISSE
  Skakel asb eers met u leraar en die kerkkantoor voordat die datum en tyd gereël word.
 • HUWELIKE

         Reël vroegtydig met u leraar vir huwelikskategese.

         Bespreek die kerk en klank by die kerkkantoor.

 • DOOP
  Reël vroegtydig met u leraar vir die doopgesprek, met die kerkkantoor vir die nodige vorms en
  woon ook die doopkursus by soos op kalender aangedui.
 • VROUE BIDURE
  Elke 2de Dinsdag van die maand 09:00 in die konsistorie, onder leiding van
  Suzanne Fabricius.
 • WYKSBYEENKOMSTE / GROEPSBYEENKOMSTE
  Een maal per maand hou die wyk `n byeenkoms.
  Die leraars lei die groepsbyeenkoms 2 maal per jaar – u vat 5er sal u inlig.
 • BYBELSTUDIEGROEPE
  Indien u graag wil inskakel, kontak Leraars
  Dinsdag 09:00 Vrouebybelstudie (die 2de Dinsdag v/d maand)
  Donderdag 06:00 Barlinkastraat 25 – ds NJ van As
  Vrydag 09:30 Bybelstudie vir Seniors (Jannie Fourie)084 473 2928
 • KLEINGROEPE
  Indien u wil inskakel, kontak die Kerkkantoor of een van die Predikante
 • GEESTELIKE BOEKE
  Suzanne Fabricius 021 864 1122

VOLLEDIGE KERKRAAD

Voorsitter – Herman Le Roux

Onder Voorsitter – Michelle Bester

BEDIENINGE

GEMEENTEBEDIENING – MANIE HUGO

DIENSTEVERHOUDING – PIETER DU TOIT 
EIENDOMME  – DRIKUS KOTZE
FINANSIES – HERMAN LE ROUX 
GETUIENIS  – HENNIE VAN DEVENTER 
OMGEE –  MARIUS VORSTER
JEUG –  MICHELLE BESTER

 • GROEPLEIERS

Chris FIck

Piet Erasmus

André Gilliland

Johan Labuschagne

Dirk Matthee 

Karin Smit 

Hennie Broodryk

Sharlene Mostert

Retha De Jager

SENIOR LIDMATE – DS Hans Linde

JONG VOLWASSENES – Suzanne Dixon

MANNE – Hennie Broodryk

VROUE – Melanie Van Zyl

PREDIKANTE – Ds NJ Van As

                                Ds Cornis Botha

AS IEMAND TOT STERWE KOM (HULP)

Hierdie moet nie gesien word as ‘n volledige handleiding nie, maar eerder ‘n praktiese stuk om te help in ‘n moeilike tyd wanneer ‘n mens maklik oorweldig kan voel deur al die besluite. Dit is bedagsaam om te sorg dat reëlings en besluite vergemaklik word en duidelik uiteengesette riglyne kan ‘n groot hulpmiddel wees in ‘n tyd van emosionele stres.

Alhoewel ‘n testament gewoonlik gesien word as die nommer een administratiewe voorbereiding vir die tydperk na afsterwe kan ‘n ekstra “wenslysie” baie waardevol wees vir al die besluite wat naasbestaandes moet neem.  Aangesien die testament dikwels ook eers later gelees word, help dit baie indien daar ook ‘n dokument is wat riglyne bevat vir onmiddellike besluite wat geneem moet word:

Reëlings wat voor afsterwe getref kan word

Algemene riglyne (verkieslik geskrewe):

 • Stel meer as een persoon in kennis waar u oorspronklike testament gehou word – skok maak soms dat ‘n mens glad nie kan onthou nie en dit is raadsaam om ‘n oorspronklike “duplikaat” van u Testament by u genomineerde Eksekuteur in bewaring te hou;
 • Lig naasbestaandes in of u begrawe of veras wil word (en dalk self waar u as gebêre of gestrooi moet word);
 • Dui aan of daar ‘n voorkeur begrafnisondernemer is wat u wil gebruik;
 • Gee riglyne deur as u sekere voorkeure vir u diens het bv ‘n lied, teks of blomme;
 • Belangrike dokumente wat met die rapportering van ‘n boedel vereis word, kan in een lêer bymekaar gehou word;
 • Die aangehegte “lys van dokumente” kan as inhoudsopgawe vir so ‘n lêer gebruik word;
 • Voer ‘n gesprek oor dié aspekte en probeer om onduidelikhede op te klaar;
 • Sluit ekstra inligting in bv. wat met troeteldiere moet gebeur, voorsorg vir huishulp en tuinier – ook  kleiner sake wat nie in testament hanteer word nie word bv. ‘n kleinkind wat ‘n gunsteling stoel kry of spesifieke boeke vir ‘n vriendin, kan vervat word in ‘n brief van wense, wat nie deel uitmaak van die Testament, maar by die Testament geliasseer kan word as ‘n aanhangsel.

Geldige Testament:

n Testament is ‘n laaste wilsbeskikking wat beteken dat u die aardse goed kan bemaak na goeddunke. U kan self besluit hoe u bates na u dood verdeel word. Die volgende aspekte is belangrik:

 • Stel ‘n Eksekuteur aan in u testament wat oor die nodige kennis en ondervinding beskik – dit is nie verkeerd om ‘n familielid of vriend as Eksekuteur te benoem nie, maar dikwels het die persone nie die nodige ervaring nie en behoort u dan voor te stel dat hy/sy kwotasies van professionele instansies moet verkry om hulle by te staan met die administrasie van u boedel;
 • Eksekuteursvergoeding kan onderhandel word, maar onthou dat die administrasie van ‘n boedel ‘n gespesialiseerde en tydrowende proses is en dat dit baie werk behels om ‘n boedel af te handel, wees dus redelik in u onderhandelinge met enige voornemende Eksekuteur;
 • Deur van ‘n kundige persoon se dienste gebruik te maak, verseker u dat die Testament uitvoerbaar is en dat die bates wel volgens u behoeftes vererf kan word;

         -2-

 • Sorg dat u Testament gereeld nagegaan word om seker te maak dat die dokument tred hou met veranderinge in Wetgewing;
 • Dit mag ook nodig wees om ‘n boedelbeplanning te doen om te verseker dat u boedel oor voldoende fondse beskik om administratiewe uitgawes, Boedelbelasting asook ander belastings te kan vereffen;
 • Vergewis u deeglik van die inhoud van u Testament, maak seker dat u dit reg verstaan en dat die dokument u behoeftes korrek aanspreek.
 • Besin voor u die testament teken en maak seker dat u weet wat u teken.

Ander dokumente wat oorweeg kan word:

Algemene Volmag:  Hierdie dokument stel ‘n aangewese persoon in staat om u sake te hanteer indien u in ‘n situasie beland waar u dit nie self kan doen nie soos bv. hospitalisering.

Lewende testament:  In hierdie dokument kan u aandui wat u wense is t.o.v. mediese hulp wanneer u dit nie self kan kommunikeer nie bv. of u met ‘n masjien aan die lewe gehou moet word ens. 

Onverwagse sterfgeval

Kontak iemand wat u kan kom bystaan en ondersteun in hierdie tyd – die predikant of vriende.

 • Neem genoeg tyd om afskeid te neem. As die persoon tuis oorlede is, moet die begrafnisondernemer gekontak word om die liggaam te verwyder.  Dit hoef nie die ondernemer te wees waar ‘n begrafnispolis uitgeneem is nie.  Verskillende tariewe kan vergelyk word;
 • Die predikant en begrafnisondernemer sal u bystaan met die formaliteite om die sterfte te registreer;
 • Stel ander belanghebbendes in kennis;
 • Dit kan waardevol wees om ‘n vriend/vriendin te vra om te kom help om die telefoon te beantwoord en mense te ontvang.  Vra gerus dat daar ‘n lysie gemaak word van diegene wat bel of besoek aflê;
 • Dit is belangrik om hier GEEN vinnige besluite te neem nie en gedwing te word om keuses uit te oefen waaroor u nie deeglik besin het nie.

Begrafnisreëlings

 • Bevestig ‘n datum met predikant en reël dan met kerkkantoor en koster.
 • Voer ‘n gesprek met predikant om tipe diens en ander versoeke te bespreek.
 • Reël met begrafnisondernemer watter dienste u van hulle verlang (kis, blomme, pamflette). Neem gerus iemand saam wat u sonder emosies kan help met besluite. Onthou daar is soms vriende of familie wat kan help met die blomme of pamflette – dit sal die koste van die  seremonie verlaag.
 • Besluit of daar ‘n fotograaf en/ of videograaf moet wees.
 • Besluit wie die huldeblyk en bedankings gaan doen.
 • Kies foto’s vir pamflet en dataprojektor.
 • Besluit oor verversings na die diens – wyk of eie spysenier.

         -3-

Na die begrafnis

Bekom testament en kontak die Eksekuteur om u behulpsaam te wees met die rapportering van die boedel;

Die Eksekuteur word betaal vir sy dienste en meeste van die administratiewe pligte bv. verandering van mediese fonds lidmaatskap, reël van gade-pensioen ens. behoort dus deur die Eksekuteur behartig te word;

Maak seker dat u oor voldoende kontantfondse beskik, aangesien die Eksekuteur nie onmiddellik toegang tot boedelfondse gaan kry nie en u dus vir 2/3 maande op eie fondse sal moet staatmaak;

Die Meester van die Hoë Hof sal met die uitreiking van ‘n eksekuteursbrief die eksekuteur amptelik aanstel. Dit kan etlike maande duur.  Hierdie is egter ‘n baie belangrike dokument om voort te kan gaan met die administrasie van die boedel;

Die administrasie van ‘n boedel neem enige iets van 6 tot 12 maande en in sommige gevalle selfs langer, hoofsaaklik omdat die Eksekuteur afhanklik is van die effektiewe funksionering van verskeie instansies om die administrasieproses so glad as moontlik te laat verloop.

Natuurlik verkies ons om hierdie onderwerp te vermy of uit te stel – dit is egter ‘n sekerheid dat ons  met die dood gekonfronteer gaan word.  Die dood is egter deel van God se genade!

LYS VAN DOKUMENTE EN BESONDERHEDE WAT BENODIG WORD OM ‘N BOEDEL AAN TE MELD

 • Oorspronklike testament
 • Oorspronklike sterftesertifikaat
 • Oorspronklike identiteitsdokument van die oorledene
 • Gesertifiseerde afskrif van die oorledene se huweliksertifikaat
 • Afskrif van egskeidingsbevel en skikkingsooreenkoms
 • 2 Gesertifiseerde afskrifte van bladsy 1 van elke erfgenaam se ID
 • 2 Gesertifiseerde afskrifte van erfgename se huweliksertifikaat
 • Telefoonnommers, posadres, e-posadres en faksnommer van elke erfgenaam
 • Boedelbesonderhede van elke vooroorlede eggenoot
 • (Volle naam, datum van afsterwe, plek van afsterwe, meesterskantoor en boedelnommer)
 • Oorspronklike titelakte
 • Oorspronklike motorvoertuigregistrasiesertifikate
 • Oorspronklike vuurwapenlisensies
 • Afskrif van munisipale dienste en belastingrekeninge
 • Oorspronklike aandelesertifikate
 • Oorspronklike poliskontrakte
 • Inligting van polisse wat aan begunstigdes betaalbaar is en annuïteite / uittree annuïteite
 • Afskrif van salarisstrokie
 • Afskrif van korttermynversekeringskontrak
 • Afskrif van huurkoopkontrakte
 • Volledige besonderhede van spaar, tjek, transmissie- en depositorekening by banke en bouverenigings asook bankboekies, bewyse van tjekboeke en kaarte
 • Afskrifte van nuutste bankstate
 • Volledige besonderhede van die laste, asook state as bewys daarvan
 • Inkomstebelastingverwysingsnommer
 • BTW-verwysingsnommer
 • Afskrif van huurkontrak
 • Volledige besonderhede van mediese fonds
 • Volledige besonderhede van pensioenfonds / werkgewer
 • Afskrif van telefoonrekening
 • Afskrif van TV-lisensie
 • Volledige besonderhede van begrafnisonderneming en indien begrafniskoste ten volle vereffen is, kwitansie of afskrif daarvan
 • In geval van dood as gevolg van onnatuurlike oorsake, die besonderhede van die SA polisie wat die saak ondersoek, ondersoekbeampte, saaknommer en moontlike oorsaak van afsterwe
 • Inligting met betrekking tot enkelbedragvoordele in die jaar wat afsterwe voorafgaan wat aan die oorledene uitbetaal is
 • Inligting met betrekking tot kapitale bates wat verkoop / vervreem is gedurende die laaste twee jaar (Vir kapitaalwinsbelasting doeleindes)

 

ZAPPER

Zapper Afkondigings - Copy

 

Verjaarsdae

SONDAG 23 JUNIE

Gerrit Bester

Ando Booyens

Willem Davis

Fanie Delport

Neil Vincent

Katrien Volschenk

MAANDAG 24 JUNIE

Veronica Basson

Pieter Du Toit

Nicola Lochner

Jan-Roelof Versluis

DINSDAG 25  JUNIE

Inus Bam

Nantes Duvenhage

Henry Jonker

WOENSDAG 26 JUNIE

Ronel De Witt

Herman Ehlers

Sharlene Mostert

Eugene Munnik

Sandra Van Heerden

DONDERDAG 27 JUNIE

Samuel Cloete

Martin Els

Piet Erasmus

Carli Muller

Ilse Witche

VRYDAG 28 JUNIE

De Wet Burger

Deon Diedericks

Marlene Erasmus

Emmeretia Franken

Christiaan Laubscher

Mariska Pool (Skriba)

Deon Prins

Esme Van Schalkwyk

SATERDAG 29 JUNIE

Maree Claassen

Estelle Colling

Raymond Driescher

Kobus Engebrecht

Kitty Lotze

Marietjie Smit

Elise Strydom

SONDAG 30 JUNIE

 

MAANDAG 1 JULIE

 

DINSDAG 2 JULIE

 

WOENSDAG 3 JULIE

 

DONDERDAG 4 JULIE

 

VRYDAG 5 JULIE

 

SATERDAG 6 JULIE

 

SONDAG 7 JULIE

 

MAANDAG 8 JULIE

 

DINSDAG 9 JULIE

 

WOENSDAG 10 JULIE

 

DONDERDAG 11 JULIE

 

VRYDAG 12 JULIE

 

SATERDAG 13 JULIE