Algemeen

KWARTAALDATUMS  (OKTOBER-DESEMBER)

SEPTEMBER 2021

Uitnaweek 23-26 September 2021

OKTOBER 2021

Skole Sluit – 1 Oktober 2021

Skole Open – 11 Oktober 2021

Uitnaweek – 29-31 Oktober 2021

NOVEMBER 2021

Uitnaweek – 19-21 November 2021

DESEMBER 2021

Skole Sluit – 15 Desember 2021

 

MANWEES VANDAG

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBED VIR ALMAL

 

JEUG VERKOOP PLANTJIES VIR FONDSINSAMELING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS IEMAND TOT STERWE KOM (HULP)

Hierdie moet nie gesien word as ‘n volledige handleiding nie, maar eerder ‘n praktiese stuk om te help in ‘n moeilike tyd wanneer ‘n mens maklik oorweldig kan voel deur al die besluite. Dit is bedagsaam om te sorg dat reëlings en besluite vergemaklik word en duidelik uiteengesette riglyne kan ‘n groot hulpmiddel wees in ‘n tyd van emosionele stres.

Alhoewel ‘n testament gewoonlik gesien word as die nommer een administratiewe voorbereiding vir die tydperk na afsterwe kan ‘n ekstra “wenslysie” baie waardevol wees vir al die besluite wat naasbestaandes moet neem.  Aangesien die testament dikwels ook eers later gelees word, help dit baie indien daar ook ‘n dokument is wat riglyne bevat vir onmiddellike besluite wat geneem moet word:

Reëlings wat voor afsterwe getref kan word

Algemene riglyne (verkieslik geskrewe):

 • Stel meer as een persoon in kennis waar u oorspronklike testament gehou word – skok maak soms dat ‘n mens glad nie kan onthou nie en dit is raadsaam om ‘n oorspronklike “duplikaat” van u Testament by u genomineerde Eksekuteur in bewaring te hou;
 • Lig naasbestaandes in of u begrawe of veras wil word (en dalk self waar u as gebêre of gestrooi moet word);
 • Dui aan of daar ‘n voorkeur begrafnisondernemer is wat u wil gebruik;
 • Gee riglyne deur as u sekere voorkeure vir u diens het bv ‘n lied, teks of blomme;
 • Belangrike dokumente wat met die rapportering van ‘n boedel vereis word, kan in een lêer bymekaar gehou word;
 • Die aangehegte “lys van dokumente” kan as inhoudsopgawe vir so ‘n lêer gebruik word;
 • Voer ‘n gesprek oor dié aspekte en probeer om onduidelikhede op te klaar;
 • Sluit ekstra inligting in bv. wat met troeteldiere moet gebeur, voorsorg vir huishulp en tuinier – ook  kleiner sake wat nie in testament hanteer word nie word bv. ‘n kleinkind wat ‘n gunsteling stoel kry of spesifieke boeke vir ‘n vriendin, kan vervat word in ‘n brief van wense, wat nie deel uitmaak van die Testament, maar by die Testament geliasseer kan word as ‘n aanhangsel.

Geldige Testament:

n Testament is ‘n laaste wilsbeskikking wat beteken dat u die aardse goed kan bemaak na goeddunke. U kan self besluit hoe u bates na u dood verdeel word. Die volgende aspekte is belangrik:

 • Stel ‘n Eksekuteur aan in u testament wat oor die nodige kennis en ondervinding beskik – dit is nie verkeerd om ‘n familielid of vriend as Eksekuteur te benoem nie, maar dikwels het die persone nie die nodige ervaring nie en behoort u dan voor te stel dat hy/sy kwotasies van professionele instansies moet verkry om hulle by te staan met die administrasie van u boedel;
 • Eksekuteursvergoeding kan onderhandel word, maar onthou dat die administrasie van ‘n boedel ‘n gespesialiseerde en tydrowende proses is en dat dit baie werk behels om ‘n boedel af te handel, wees dus redelik in u onderhandelinge met enige voornemende Eksekuteur;
 • Deur van ‘n kundige persoon se dienste gebruik te maak, verseker u dat die Testament uitvoerbaar is en dat die bates wel volgens u behoeftes vererf kan word;

         -2-

 • Sorg dat u Testament gereeld nagegaan word om seker te maak dat die dokument tred hou met veranderinge in Wetgewing;
 • Dit mag ook nodig wees om ‘n boedelbeplanning te doen om te verseker dat u boedel oor voldoende fondse beskik om administratiewe uitgawes, Boedelbelasting asook ander belastings te kan vereffen;
 • Vergewis u deeglik van die inhoud van u Testament, maak seker dat u dit reg verstaan en dat die dokument u behoeftes korrek aanspreek.
 • Besin voor u die testament teken en maak seker dat u weet wat u teken.

Ander dokumente wat oorweeg kan word:

Algemene Volmag:  Hierdie dokument stel ‘n aangewese persoon in staat om u sake te hanteer indien u in ‘n situasie beland waar u dit nie self kan doen nie soos bv. hospitalisering.

Lewende testament:  In hierdie dokument kan u aandui wat u wense is t.o.v. mediese hulp wanneer u dit nie self kan kommunikeer nie bv. of u met ‘n masjien aan die lewe gehou moet word ens. 

Onverwagse sterfgeval

Kontak iemand wat u kan kom bystaan en ondersteun in hierdie tyd – die predikant of vriende.

 • Neem genoeg tyd om afskeid te neem. As die persoon tuis oorlede is, moet die begrafnisondernemer gekontak word om die liggaam te verwyder.  Dit hoef nie die ondernemer te wees waar ‘n begrafnispolis uitgeneem is nie.  Verskillende tariewe kan vergelyk word;
 • Die predikant en begrafnisondernemer sal u bystaan met die formaliteite om die sterfte te registreer;
 • Stel ander belanghebbendes in kennis;
 • Dit kan waardevol wees om ‘n vriend/vriendin te vra om te kom help om die telefoon te beantwoord en mense te ontvang.  Vra gerus dat daar ‘n lysie gemaak word van diegene wat bel of besoek aflê;
 • Dit is belangrik om hier GEEN vinnige besluite te neem nie en gedwing te word om keuses uit te oefen waaroor u nie deeglik besin het nie.

Begrafnisreëlings

 • Bevestig ‘n datum met predikant en reël dan met kerkkantoor en koster.
 • Voer ‘n gesprek met predikant om tipe diens en ander versoeke te bespreek.
 • Reël met begrafnisondernemer watter dienste u van hulle verlang (kis, blomme, pamflette). Neem gerus iemand saam wat u sonder emosies kan help met besluite. Onthou daar is soms vriende of familie wat kan help met die blomme of pamflette – dit sal die koste van die  seremonie verlaag.
 • Besluit of daar ‘n fotograaf en/ of videograaf moet wees.
 • Besluit wie die huldeblyk en bedankings gaan doen.
 • Kies foto’s vir pamflet en dataprojektor.
 • Besluit oor verversings na die diens – wyk of eie spysenier.

         -3-

Na die begrafnis

Bekom testament en kontak die Eksekuteur om u behulpsaam te wees met die rapportering van die boedel;

Die Eksekuteur word betaal vir sy dienste en meeste van die administratiewe pligte bv. verandering van mediese fonds lidmaatskap, reël van gade-pensioen ens. behoort dus deur die Eksekuteur behartig te word;

Maak seker dat u oor voldoende kontantfondse beskik, aangesien die Eksekuteur nie onmiddellik toegang tot boedelfondse gaan kry nie en u dus vir 2/3 maande op eie fondse sal moet staatmaak;

Die Meester van die Hoë Hof sal met die uitreiking van ‘n eksekuteursbrief die eksekuteur amptelik aanstel. Dit kan etlike maande duur.  Hierdie is egter ‘n baie belangrike dokument om voort te kan gaan met die administrasie van die boedel;

Die administrasie van ‘n boedel neem enige iets van 6 tot 12 maande en in sommige gevalle selfs langer, hoofsaaklik omdat die Eksekuteur afhanklik is van die effektiewe funksionering van verskeie instansies om die administrasieproses so glad as moontlik te laat verloop.

Natuurlik verkies ons om hierdie onderwerp te vermy of uit te stel – dit is egter ‘n sekerheid dat ons  met die dood gekonfronteer gaan word.  Die dood is egter deel van God se genade!

LYS VAN DOKUMENTE EN BESONDERHEDE WAT BENODIG WORD OM ‘N BOEDEL AAN TE MELD

 • Oorspronklike testament
 • Oorspronklike sterftesertifikaat
 • Oorspronklike identiteitsdokument van die oorledene
 • Gesertifiseerde afskrif van die oorledene se huweliksertifikaat
 • Afskrif van egskeidingsbevel en skikkingsooreenkoms
 • 2 Gesertifiseerde afskrifte van bladsy 1 van elke erfgenaam se ID
 • 2 Gesertifiseerde afskrifte van erfgename se huweliksertifikaat
 • Telefoonnommers, posadres, e-posadres en faksnommer van elke erfgenaam
 • Boedelbesonderhede van elke vooroorlede eggenoot
 • (Volle naam, datum van afsterwe, plek van afsterwe, meesterskantoor en boedelnommer)
 • Oorspronklike titelakte
 • Oorspronklike motorvoertuigregistrasiesertifikate
 • Oorspronklike vuurwapenlisensies
 • Afskrif van munisipale dienste en belastingrekeninge
 • Oorspronklike aandelesertifikate
 • Oorspronklike poliskontrakte
 • Inligting van polisse wat aan begunstigdes betaalbaar is en annuïteite / uittree annuïteite
 • Afskrif van salarisstrokie
 • Afskrif van korttermynversekeringskontrak
 • Afskrif van huurkoopkontrakte
 • Volledige besonderhede van spaar, tjek, transmissie- en depositorekening by banke en bouverenigings asook bankboekies, bewyse van tjekboeke en kaarte
 • Afskrifte van nuutste bankstate
 • Volledige besonderhede van die laste, asook state as bewys daarvan
 • Inkomstebelastingverwysingsnommer
 • BTW-verwysingsnommer
 • Afskrif van huurkontrak
 • Volledige besonderhede van mediese fonds
 • Volledige besonderhede van pensioenfonds / werkgewer
 • Afskrif van telefoonrekening
 • Afskrif van TV-lisensie
 • Volledige besonderhede van begrafnisonderneming en indien begrafniskoste ten volle vereffen is, kwitansie of afskrif daarvan
 • In geval van dood as gevolg van onnatuurlike oorsake, die besonderhede van die SA polisie wat die saak ondersoek, ondersoekbeampte, saaknommer en moontlike oorsaak van afsterwe
 • Inligting met betrekking tot enkelbedragvoordele in die jaar wat afsterwe voorafgaan wat aan die oorledene uitbetaal is
 • Inligting met betrekking tot kapitale bates wat verkoop / vervreem is gedurende die laaste twee jaar (Vir kapitaalwinsbelasting doeleindes)

 

ZAPPER

Zapper Afkondigings - Copy

 

Verjaarsdae

BAIE GELUK AAN ELKEEN  MET  U VERJAARDAG.

26 SEPTEMBER

Du Toit, Elmien
Janse Van Rensburg, Johnny
Kotzé, Steyn
Olivier, Stephan
Steenkamp, Lizelle
Thiart, Emmie
Van de Merwe, Sean
Van der Merwe, Martin

27 SEPTEMBER

Buxmann, Kayla-Maré
Du Toit, Billy
Groenewald, Anine
Hugo, Milla
Kotzé, Henré
Theunissen, Suzette

28 SEPTEMBER

Bezuidenhout, Marietjie
Burger, Anneri
Gilliland, Suzanne
Le Roux, Braam
Theron, Andries

29 SEPTEMBER

De Waal, Jané
Mostert, Anja
Rossouw, Priscilla
Roux, Louis

30 SEPTEMBER

Du Toit, Wettie
Franken, Bianca
Janse van Rensburg, Madelein
Johnston, Carli
Kotzé, Erik
Munnik, Jackie
Viviers, Louwna

1 OKTOBER

Malan, CD
Meyer, Kinna
Olivier, Chris
Strachan, Christo
Theron,Jacques

2 OKTOBER

Breedt, Jaco
Hancke, Marina
Pool, Derick
Theron, Letitia
Van Schoor, Danie